Regulamin KBS Chojne

1. Turnieje dla zawodników polskich, polskojęzycznych i zagranicznych, posiadających w swoim profilu na BBO wpis Imienia i Nazwiska  oraz opis  systemu.  Wpis o kwalifikacjach powinien odpowiadać rzeczywistym umiejętnościom zawodnika.

2. Na 1 min przed rozpoczęciem turnieju zamyka się zapisy a wszyscy niezalogowani zawodnicy zostaną wyrejestrowani. Podczas turnieju kontakt z sędzią wyłącznie poprzez przycisk SĘDZIA. W linijce tekstowej należy wpisać powód wezwania, niedokończone rozdanie jednym słowem "AVE" a brak gry literką zajmowanego miejsca zawodnika, który nie gra.

3. Zmiennicy polscy i polskojęzyczni a o ile będzie brakowało zmienników, będzie wpisywany wynik rozjemczy ze średnią wyrównawczą. Brak aktywnej gry ponad 1 min lub nieobecność, może spowodować wymianę zawodnika o ile są zapisani zmiennicy w pokoju zmian. Zawodnik wymieniony nie powraca do gry.

6. W trakcie trwania turnieju obowiązują zawodników zasady i wytyczne portalu BBO.  Należy grać w określonym tempie, bez zbędnych przestojów w grze. Osoby wprowadzające złą atmosferę w trakcie turnieju, zachowujący się nietaktownie w stosunku do innych grających, publikujący na czacie turnieju opinie o innych graczach i komentujący grę innych, opuszczające turniej bez  zezwolenia sędziego prowadzącego, będą usuwane z turnieju i wykreśleni z kolejnych turniejów. Wyjaśnienie powodu "zniknięcia" pozwoli w wyjątkowych okolicznościach na ponowne przywrócenie na listę startową.

7. W turniejach można grać dowolnym systemem oprócz systemów sztucznych ( SSO ). Na początku każdej rundy należy ustalić z partnerem, jakim będą grać. Dozwolone jest używanie Kart Konwencyjnych ale odzywka niezgodna ze wskazaniem KK może skutkować późniejszą zmianą wyniku w przypadku reklamacji. W trakcie licytacji nie alertuje się odzywek ani nie wyjaśnia ich znaczenia.

8. O ile widać, że brak czasu wynika z przyczyny niezależnej od zawodnika, należy zgłaszać taką sytuację sędziemu. W przypadku, gdy rozdanie rundy nie zostanie dokończone w wyznaczonym czasie, zostanie automatycznie uśrednione 50/50 bez możliwości weryfikacji wyniku o ile nikt z grających nie zgłosi brak czasu na co najmniej 2 min przed zakończeniem rundy.

9. Sędzia może poprawić rozdanie niedokończone o ile lewy końcowe są ewidentne lub wcześniej został zgłoszony czas.  O poprawieniu wyniku decyduję wyłącznie sędzia. Przyjmuje się zasadę, że rozdania niedokończone będą uśredniane z wyrównaniem A+ luib A- o ile został zgłoszony czas, co najmniej na 2 min przed zakończeniem rundy.

10. Sędzia poprawi wynik, jeżeli ktoś błędnie wykonał CLAIM. Nie można zrzekać się lew faktycznie wziętych. Licytacyjne i rozgrywkowe „miskliki” mogą być poprawiane funkcją COFNIJ. Graczy OBOWIĄZUJE bezwzględna akceptacja cofnięcia bez sprzeciwu pod rygorem wyproszenia z gry o ile Sędzia włączy funkcję COFNIJ i poleci wykonanie cofnięcia.

11. Zakazane jest stosowanie odzywek "psychologicznych" ( bluff ) oraz gry frywolnej, pozbawionej jakiegokolwiek sensu, pod rygorem usunięcia z turnieju. Odzywki na 3 i 4 ręce mogą być słabsze o 1-2 PC lecz nie odbiegające od systemu.

12. Jeżeli Twój Partner jest nieobecny, sędzia turnieju dokona wymiany bez konieczności informowania o braku zawodnika. Nie zgłasza się PAUZ jakie mogą wystąpić na początku turnieju.

13. Obowiązuje kultura wypowiedzi. Rozmowy dozwolone są tylko przed lub po rozdaniu. Wszelkie odezwania w trakcie licytacji mogą spowodować uśrednienie rozdania z wyrównaniem A+ dla opozycji. Drastyczne przejawy arogancji w stosunku do innych zawodników lub sędziego skutkują wykluczeniem z turnieju a w szczególnych przypadkach wykreśleniem z listy startowej.

14. Regulamin turnieju  jest suwerennym i niezależnym od innych turniejów regulaminem.  Zasady obowiązujące w innych turniejach nie mają zastosowania.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *