Dzisiaj jest: 25 Luty 2024    |    Imieniny obchodzą: Wiktor, Cezary, Zygfryd

Kontakt:-> Józef Szymulski  tel:  531 364 741 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Facebook -> Klub Chojne

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Polityka Prywatności - Klub Chojne

1.Administratorem danych osobowych jest organizator imprez na portalu BtidgeBaseOnline. Józef Szymulski -TD Chojne

2.Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu internetowego www.chojne.pl (dalej „Serwis”).

3.Użytkownik Serwisu (dalej „Użytkownik”) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności.

4.Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem:

a. poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b. formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie.

5.Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

6.Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:

a.udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu z Użytkownikiem,

b.przekazywania Użytkownikowi przez Administratora informacji o turniejach, punktacji rankingowej i innych sprawach związanych z rozgrywkami na portalu BridgeBaseOnline.

7.Administrator przetwarza następujące kategorie danych Użytkownika:

a.imię i nazwisko 

b.adres e-mail

c.numer telefonu

d.adres korespondencyjny.

8.Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:

a.Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi hostngu stron internetowych i usługi poczty e-mail;

b.Podmioty świadczące usługi marketngowe na rzecz Administratora..

9.Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń. W każdym wypadku Użytkownik jest uprawniony do otrzymania kopii dotyczących go danych.

10.Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez:

a.okres utrzymywania komunikacji z Użytkownikiem, w tym zwłaszcza okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji;

b.okres prowadzenia przez Administratora działalności organizacyjnej na portalu BridgeBaseOnline.

c.Dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione okresy dobiegną końca 

11.Użytkownik ma prawo do:

a.uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące;

b.otrzymania kopii przetwarzanych danych;

c.uzyskania od Administratora wszelkich informacji objętych zakresem niniejszej Polityki Prywatności.

12.Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

13.Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administratora ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a.dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b.Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania

c.Użytkownik wnosi sprzeciw, o którym mowa w punkcie 16 lub 17;

d.dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e.dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administratora 

14.Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a.gdy Użytkownik kwestonuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratoraowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b.gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c.gdy Administrator nie potrzebująe już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d.gdy Użytkownik wniósł sprzeciw, o którym mowa w punkcie 16 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

15.Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Administratora, którym dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.

16.Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

17.Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketngu bezpośredniego, a Administrator ma obowiązek taki sprzeciw uwzględnić.

18.Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

19.Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

2011. Projekt i wykonanie - Józef Szymulski
Powered by Joomla 1.7 Templates