ZASADY ALERTOWANIA

W zawodach Brydża Sportowego na Portalu Bridge Base Online do obowiązków każdego gracza należy ostrzeganie o stosowaniu nietypowych ustaleń licytacyjnych. Obowiązek ten należy realizować w trakcie gry, poprzez alertowanie zapowiedzi zarówno w turniejach Par jak i w turniejach Indywidualnych. Niniejszy dokument określa, które zapowiedzi wymagają alertowania.

Poniższe zasady obowiązują, o ile organizator nie ogłosi innych. Ponadto organizator turnieju (poprzez odpowiednie zapisy w regulaminie zawodów) oraz PZBS mają prawo publikować uszczegółowienia, rozszerzenia i interpretacje tych zasad.

Stwierdzenie „nie alertuje się” oznacza dodatkowo, że w określonej sekwencji należy alertować wszystkie pozostałe, nawet naturalne, znaczenia danej zapowiedzi. W sekwencjach niewymienionych poniżej należy alertować odzywki sztuczne oraz te odzywki naturalne, które mogą być dla przeciwników zaskakujące (np. ze względu na niestandardowy zakres forsingu). W szczególnych przypadkach, np. w grze przeciwko zawodnikom niedoświadczonym, należy zawsze alertować zapowiedzi, których znaczenie może być zaskakujące dla przeciwników, nawet jeśli jest ono zwolnione z alertu według poniższych zasad.

W wątpliwych sytuacjach zaleca się stosowanie alertu zgodnie z zasadą, że nadmiarowy alert jest mniej szkodliwy niż brak alertu.

Punkty 1-3 obowiązują zarówno w grze bez użycia zasłon, jak i z zasłonami

 1. Nie alertuje się otwarć:
 • 1♣/♦/♥/♠ według systemu Wspólny Język lub Strefa, lub innych systemów, w których dolny limit siły jest zgodny z ogólnie przyjętymi standardami, a otwarcie wskazuje licytowany kolor 2+/3+ (ale nie 4+; 1♣), 4+/5+ (1♦), 5+ (1♥/♠);
  • 1BA – mieszczące się w przedziale 14-18, w składzie bezatutowym bez krótkości;
  • 2♣ – w sile konstruktywnego otwarcia (ok. 11-14) z układem 6+♣ lub 5♣4♥/♠ (precision);
  • 2♦ – blokujące (ok. 6-10) dwukolorowe 5-5 z przynajmniej jednym kolorem starszym (wilkosz);
  • 2♥/♠ – blokujące (ok. 6-10) z licytowanym kolorem 6-kartowym;
  • 2BA – blokujące (ok. 6-10), dwukolorowe 5-5 na obu młodszych;
  • 3♣/♦/♥/♠ – blokujące z licytowanym kolorem 6+/7+, niezależnie od ustaleń co do siły i jakości koloru;
  • 3BA – z pełnym 7-kartowym kolorem młodszym (gambling), niezależnie od ustaleń co do figur w bocznych kolorach.
 1. Nie alertuje się następujących odpowiedzi na otwarcia partnera:
 • 1♦ po 1♣ – negat (przy czym dopuszczalne są dodatkowe warianty: półpozytywne na młodszym/-ch, silne (13+, 16+ itp.) bez starszej czwórki);
  • 2♣ po 1BA – konwencja Staymana, o ile zastosowanie jej obiecuje starszą czwórkę;
  • 2♦/♥ po 1BA – transfer wskazujący 5+ kierów/pików;
 1. Po otwarciu przeciwnika na poziomie 1 nie alertuje się:
 • naturalnych blokujących wejść z przeskokiem;
 • wejść kolorem przeciwnika po naturalnym otwarciu, obiecującym kolor 4+, wskazujących rękę dwukolorową przynajmniej 5-5 z najstarszym spośród nielicytowanych kolorów i z nieznanym drugim longerem, niezależnie od ustaleń co do siły;
 • wejścia 2BA wskazującego rękę dwukolorową przynajmniej 5-5, niezależnie od ustaleń co do siły, z dwoma najmłodszymi kolorami z wyjątkiem koloru wskazanego otwarciem jako przynajmniej 4-kartowy.

Punkty 4-5 obowiązują tylko w grze bez użycia zasłon. Przy stosowaniu zasłon należy alertować kontry oraz zapowiedzi na poziomie 4 i wyżej, o ile mają niestandardowe znaczenie.

 1. Nie alertuje się kontr, z wyjątkiem następujących (ale z zastrzeżeniem punktu 5 poniżej):
 • należy alertować kontrę bi na otwarcie przeciwnika;
 • należy alertować kontrę wistową na sztuczną odzywkę, jeśli ta kontra nie zachęca do wistu w kolor kontrowanej odzywki (np. antykontrę lub kontrę sugerującą wist w konkretny kolor inny niż kontrowany);
  • należy alertować kontrę, która jest transferem.
 1. Nie alertuje się żadnych zapowiedzi w licytacji na poziomie 4 lub wyższym z wyjątkiem sztucznych otwarć kolorowych oraz sztucznych wejść kolorem po otwarciu przeciwnika.

 

Zasady szczegółowe

 

Wyjaśnienia dotyczące zapisów z Zasad Alertowania

 1. Przez "skład bezatutowy bez krótkości" (w opisie niealertowanego otwarcia 1BA) rozumie się: 4333, 4432, 5332  z dowolną piątką, 5422 z młodszą piątką, 6322 z młodszą szóstką.
 2. Punkt 2 Zasad Alertowania (o odpowiedziach na otwarcie partnera) dotyczy jedynie licytacji jednostronnej, tj. alertuje się:
 • staymana i transfery po 1BA i interwencji przeciwnika;
 • staymana i transfery po wejściu (a nie otwarciu) 1BA;
 • negat 1♦ po 1♣ i kontrze przeciwnika.
 1. Zwolnienie z alertowania staymana i transferów po 1BA obowiązuje po każdym otwarciu 1BA, niezależnie od jego siły.
  1. Wejście dwukolorowe kolorem przeciwnika jest zwolnione z alertu, o ile:
 • otwarcie przeciwnika pokazało kolor 4+ (zatem po 1♣ z polskich systemów, a także po 1♣ 3+ nie alertuje się 2♣ naturalnego),
  • wejście obiecuje układ przynajmniej 5-5,
  • wejście obiecuje longer w najstarszym spośród nielicytowanych kolorów,
  • kolor drugiego longera jest nieznany (zatem jeśli wejście jednoznacznie wskazuje konkretne dwa kolory, należy alertować).
 1. Wejście dwukolorowe  2BA po  otwarciu  na poziomie jednego  jest zwolnione  z alertu, gdy wskazuje układ  5-5  z dwoma najmłodszymi kolorami, przy czym wyłącza się kolor, w którym otwierający wskazał 4+ karty. Na przykład [1♣]-2BA po otwarciu z polskich systemów lub po otwarciu 3+ oznacza kolory młodsze, natomiast [1♣]-2BA po otwarciu obiecującym 4+ trefle oznacza kara i kiery.
 2. Przez "kontrę bi" na otwarcie przeciwnika rozumie się kontrę, która może zostać zalicytowana z siłą mniejszą niż standardowa siła konstruktywnego otwarcia lub z krótkością w jednym z niezalicytowanych kolorów, a bez wyraźnej nadwyżki w sile.

 

Inne ustalenia

 1. Odpowiedzi nowym kolorem w licytacji jednostronnej po otwarciu partnera (one over one, two over one) należy alertować, gdy są odzywkami nieforsującymi.
 2. Odpowiedzi nowym kolorem na wysokości jednego po otwarciu partnera należy alertować (zarówno w licytacji jednostronnej, jak i po interwencji, np. 1♦-[1♥]-1♠), gdy obiecują kolor co najmniej 5-kartowy.
 3. Odpowiedź 2♦ po otwarciu 1♦ należy alertować, gdy jest forsująca (np. 10+ lub GF – odwrócone podniesienie), a nie alertuje się, gdy jest nieforsującym podniesieniem (w sile ok. 6-9).
  1. Nie alertuje się blokującego podniesienia koloru otwarcia (1♦-3♦, 1♥-3♥, 1♠-3♠), alertuje się inwitujące.
  2. Nie alertuje się przeskoku nowym kolorem (np. 1♥-3♣) w znaczeniu naturalnego forsingu, a alertuje się m.in. naturalny inwit.
   1. Odpowiedź 2♣ po otwarciu 1 w kolor wymaga alertu, jeśli nie obiecuje koloru treflowego 4+.
   2. Pomimo dużej popularności poniższych ustaleń należy alertować sztuczne odpowiedzi:

a)                 pytanie 2♦ po otwarciu 2♣ precision,

b)                 negat 2♦ po otwarciu 2♣ acol,

c)                 2♥ (a także 2♠, 3♥ itd.) do koloru po otwarciu 2♦ wilkosz lub multi.

 1. Rebid otwierającego 2♣ po otwarciu 1♣ nie wymaga alertu ani w znaczeniu nieforsującym,  ani w  forsującym,  a rebid nowym kolorem na poziomie 2 – ani jako rewers, ani jako wskazanie silnej ręki na licytowanym kolorze.
  1. Konwencja czwarty kolor – forsująca odzywka operacyjna – wymaga alertu.
  2. Po otwarciu partnera i wejściu przeciwnika odzywki odpowiadającego:

a)                 na poziomie 2 nie alertuje się, gdy jest naturalna i nieforsująca,

b)                 na poziomie 1 lub 3 nie alertuje się, gdy jest naturalna i forsująca.

 1. Podniesienie koloru otwarcia po kontrze wywoławczej  przeciwnika (np. 1♥-[ktr]-2♥) nie wymaga alertu ani       w znaczeniu konstruktywnym (ok. 7-9), ani w słabszym (ok. 4-6).
  1. Nie alertuje się "informacji negatywnych", tj. np.

a)                 pasa na otwarciu w sile 0-7 (gdy otwiera się z każdą ręką od 8 punktów),

b)                 naturalnego wejścia młodszym kolorem wykluczającego starsze czwórki (gdy gra się wejściem 1BA 4-5).

 1. Po kontrze przeciwnika na sztuczną odzywkę partnera (np. otwarcie lub wejście 2♦ multi) nie alertuje się pasa wskazującego możliwość gry w kolor wejścia, alertuje się inne znaczenia.